Rabu, 17 Juli 2013

KITA WAJIB IKUT PEDULI

Pendidikan bukan hanya milik kaum kaya. Pendidikan dalam wujud sekolah kini menjadi milik semua kalangan masyarakat. Orang miskin mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Pendidikan bukan hanya milik kaum kaya. Pendidikan dalam wujud sekolah kini menjadi milik semua kalangan masyarakat. Orang miskin mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.
Kesadaran masyarakat itu pun kini tumbuh di pelbagai negara berkembang. Orang tua miskin senantiasa mendorong anakanaknya untuk menikmati pendidikan. Orang tua miskin yang buta aksara tidak ingin anakanak mereka bernasib sama; miskin, terpinggirkan, dan jauh dari sentuhan keberpihakan.
Kebangkitan kaum miskin ini dipotret dengan apik oleh JamesTooley, dalambuku Sekolah untuk Kaum Miskin ini. Berdasarkan penelitian mendalam mengenai realitas kehidupan kaum miskin di beberapa negara, ia secara gamblang menunjukkan betapa gelombang kesadaran dan kebangkitan orang miskin di pelbagai penjuru dunia khususnya negara berkembang dalam melek aksara dan memperoleh pendidikan layak begitu tinggi
Anda boleh menyebar luaskan atau mengcopy paste-berita, artiel, maupun tips dari "Pujapo Jaya" jika artikel, berita dan tipz-tips ini sangat bermanfaat bagi teman-teman Anda, namun jangan lupa untuk meletakkan link postingan